اخبارداغ دانشگاه
 
قالب وبلاگ
اروند:موج هاي از آب وآتش

اروندجايي است كه عمليات های زيادي ازجمله عمليات والفجر8درتاريخ20/11/64بارمزيافاطمه الزهرا(س)درآن با موفقيت انجام شد.اروندبانام غواصان عجين گشته است!اجرشهيددريابالاترازشهيدخشكي است چون كسي كه در آب مي جنگدنه راه پيش داردونه راه پس!وهركس كه درآب شهيد شوداجردوشهيدرادارد!جنگ در آب!آن هم درشب، درآب پرخروش اروند،زيرآتش سنگين گلوله هاي دشمن چقدرسخت بوداماتنهايك چيزبودكه بچه هاروسرپانگه ميداشت بااين شرايط سخت!اون هم اين بودكه آنهاعشق رسيدن به امام زمان (عج)راداشتندوتنهاراه رسيدن به آقااين بودكه خودرابه آب وآتش بزنندكه دراروندهم آب مهيابودوهم آتش توپ وگلوله!جنازه خيلي ازبچه هاي جنگ رااين آب اروند باخودش بردوجنازه شان رابرنگردانده!                                                                                                                            

شلمچه: گوش به نجوای غروب بسپار                                                                                                                     

يكي از محورهاي هجوم دشمن به خرمشهر در31/6/59 شلمچه بود كه باعث اشغال شلمچه شد.رزمندگان اسلام با اجراي عمليات كربلاي 5 در دي ماه 65 مواضع دشمن را در هم شكست وشلمچه با رمز يازهرا (س) آزاد شد شلمچه سرزمين هزاران خورشيد است ،سرزمين نزول وحي وعشق ! فرشتگان را ببين كه نور ميبرند ومي آورند ودر آنجا كه قدم ميگذاري فرش زير پايت بال فرشتگان است وآسمانت بهشت برين! درشلمچه سرخي آسمان جاي خورشيد را مي گيرد، حزن عجيبي دل هاي عاشقان را فرا مي گيرد درغروب شلمچه ! خيلي ها شلمچه رابا غروبش مي شناسند وبعضي ها حتي نذر مي كنند كه درغروب آفتاب در شلمچه باشند ودر غروب باشهدا نجواي عاشقانه داشته باشند.

طلائيه(معبري ازنور)

عمليات هاي زيادي هم در طلائيه ازجمله(خيبر،بدر.......)انجام گرفت عمليات هاي كه شب هاشان  بانام شب عاشورا پيوند خورده مي شدوبه قول شهيد ميثمي"هركس درطلائيه ايستاد،اگردركربلاهم مي بودمي ايستاد"دشمن ناجوانمردانه وبا شقاوت تمام صلاح هاي شيميايي رابه كارگرفت وصحنه عاشورا درطلائيه تكرار شدودرزماني كه درزير آتش ورگباردشمن بچه ها ازپيروزي نااميد شده بودند كسي در بيسيم فرياد زداز آقا ابوالفضل كمك بگيريد كه ناگهان صداي يا ابوالفضل تك تك بچه ها در فضاي طلائيه طنين انداز شدو دشمن را به زانو درآورد وسردار اين عمليات شهيد خرازي دستش دراين عمليات از تنش جدا شد. طلائيه در 31/6/59 اشغال شدو تا پايان جنگ در اشغال دشمن باقي ماند، شهيد همت هم درطلائيه در عمليات خيبر شهيد شد كه به ايشان لقب سردار خيبر داده شد. طلائيه هرذره از خاكش زرناب است وهرقطعه از آسمانش بهشت برين  وطلائيه نقطه پروازاست، نقطه وصال ! به طلائيه كه رسيدي ،‌ بالهايت رابگشاو آماده پرواز شو!                                                                                                                                          

دهلاویه

روستایی درغرب سوسنگردكه درجريان هجوم دشمن پس از 10 روز دفاع سرسختانه درتاريخ 24/7/59 اشغال شدودرتاريخ 27/6/60 به فرماندهي شهيد چمران درعملياتي به نام آيت ا... مدني (اولين شهيد محراب ) آزاد شد.هر چه رابه کعبه دلت غباری نشاندبشکن ،غرورت را،شلغت را،مقامت را آنگاه لایق شهادت می گردی!

   دو كوهه (پادگان پرواز)                         

پس از شروع جنگ به عنوان مهمترين پادگان درشمال درآمد سرداران شهيدزيادي را هم دوكوهه در خود جاي داد از جمله احمد متوسليان ، حاج همت (سرداربي سرخيبر)... اگرشلمچه را باغروبش مي شناسند، دوكوهه را با شبهایش  مي شناسند،اين ساختمان هاي خالي، هركدام حكايتي دارند از رزمندگان؛ بسيجي ها و ... جايي روي ديوارنوشته شده است. اي كساني كه بعداً به اين مكان مي آييد تو را به خدا باوضودار شويد... يادتان نرود بچه ها وضو بگيريد!                                                                          

           فكه (شهداي اينجا ديگرتشنه نیستند)

فكه يادآور 4عمليات مهم ازجمله والفجر مقدماتي (بهمن 61) – والفجر1 (فروردين 61) – ظفر4   (تير 63)- عاشوراي 3 (مرداد63) ويادآور سرداران شهيدي چون حسن باقري ،‌مجيد بقايي ،‌ سيد شهيدان اهل قلم ( شهيد سيد مرتضي آويني ) و... مي باشد فكه راقتلگاه ميگويند سرزميني كه پهناور است ومملو از رمل وماسه ... دراين سرزمين بچه ها دريه عمليات 3 روز مقاومت كردند بدون آب ، غذا... وسرانجام قتل عام ! فكه عرفات حاجيان بچه هاي راهيان نوراست .. به آنجا كه مي رسي كفش ازپاودل از دنيا ميكني وبدنبال قطره اي از آب زلال معرفت ميگردي ! مي دانم تشنگي امانت را بريده است اما به حرمت آقايمان حضرت مهدي (عج)  وبه حرمت جدلب تشنه ات آقا امام حسين (ع) به ياد علمدار دشت كربلا آب را به آب بسپار ودل وجانت را به آسمان ! به عرش خدا كه صداي ربنا ربنای اذان به گوش ميرسد  .                                                                                                                                 

    چزابه                                                                                                              درشمال غربي بستان وبين تپه هاي رملي وهودالهويزه قرار دارد ويكي از 5 معبر اصلي هجوم ارتش عراق به خوزستان بود،‌اين مكان اولين مكاني بودكه عراق آتش سنگيني برآن ريخت ودرآذر سال 1361 در عمليات بيت المقدس با رمز يا زهرا آزاد شد ! مي خواهي چشمهايت به دريچه نور روشنايي باز شود ونديده ها راببيني وعاشق شوي ؟؟ باشد ... باشد ، ‌ميگويم كجابروي ،‌برو،‌به سرزمين توبه وتقصير برو!‌ به چزابه ... سربه خاك بسپار وتوبه كن يا ...                                                        

( اگر عمري گنه كردي مشو نوميد ازرحمت           تو توبه نامه را بنويس ،‌امضا كردنش با من )             

 هویزه: غیرتکده

 هویزه با نام شهید علم الهدی عجین است : با خاطرات نبرد نا برابر عده ای محدود در مقابل لشکر تانک ها و به خون غلتیدن جوانان مومن. علم الهدی و یارانش  در محاصره کامل تانک های دشمن قرار گرفتند و به شهادت رسیدند و بدن مطهرشان در زیر تانک ها له شد تا جاودانه گردد. و در روز 18 آبان 61 هویزه آزاد شد و امروز هویزه خوشحال است که در آغوش خود پیکر قطعه قطعه شده حماسه آفرینی چون علم الهدی را دارد که اجسادشان پس از هفده ماه از زیر آوار بیرون کشیدند.  

[ دوشنبه 8 فروردین1390 ] [ 8:51 بعد از ظهر ] [ کلاغ ] [ ]
متن ادبی

                                                اسوه ی پایداری

به دشت غم واردشدن ،اذن دخول ازحضرت حق گرفتن همه فکرزینب رابه دردهایش درآورده بود،ازواقعه جانگدازکربلا هرانچه بودزخمهای بی شماری بودکه برآنها هیچ مرحمی نبود،زینب باردیگرمهمان می شودبرخانه برادرش،خانه ای که سقف آن آسمان آبی بودوفرش آن کویرتشنه ای که سوزگرمایش عطش کودکان مظلوم ترازمظلوم رابه اوج آسمان می برد،رسیده زینب به وادی درد،ازبدوورودش یادمی آوردروزی راکه باهمه ی ترس ،نام این سرزمین راازحسینش شنید...آری کربلا.چهل روزقبل هنگامی که کاروان حسین(ع)به این دیارپانهاد،زینب تفسیربوسیدن گلوی نازنین برادرش راکرده بود،چهل روزقبل هنگامی که خواست ازمرکب پایین آیدزانوی حسینش رکاب اسب راهم بالاتربودواوبایاری ابوالفضلش ازمرکب پایین آمداما خودشاهدمظلومیت ابوالفضلش بودکه بی دست وبی چشم به زمین خورد!زینب مانده است وبی شمارسوالهایی که برذهنش مانده!اماداغ دل زینب درددلی است که با حسینش می کندبه یادش می آوردوصیت مادرش راآنروزی که صحبت ازچندکفن بود،آنجابودکه زینب داغ غربت برادرش رابااشک تافاصله عرش پیمود،بوسیدگلویش راوقتی بارسفربربست.باردیگرباهمه ی دردآمدوبوییدبدن پاره پاره برادرش را،بوسه ای ازدردبرگلوی بریده برادرش زد،اما امروززینب شرمساربرادرش است.  شرمساربرادری که امانتش را به دستان زینب سپرده ولی ازظلم عدوسه ساله ی نازدانه حسین(ع)بارسفررابست تاپس ازعلی اصغرشش ماهه،شهیده ی سه ساله ی حسین باشد،چشمان زینب اشکبار است،آنقدر گریست که همه ی صحرای کربلا به داغ زینب گریستندآرزوی زینب بودکه ای کاش هنگام وداع برادرش ابوالفضل که امیدش رساندن آب به کودکان لب تشنه بود،آنقدراشک میبارید که اندکی از درد تشنگی کودکان کمرنگ می شد،اماافسوس که زخمهاودردهای وارده بر زینب آنقدر زیاد بودکه چشمه ی جوشان اشکش ایستاده بود،او بر بالین قتلگاه حسینش اشک ریز است اما خدا میداند که زینب اشکش درد غربت خودش نیست!زخمش شرمساری از حسینش است و بس...پس بیایید کمی مثل زینب باشیم ،درست است که حسینیان زمان رفتند اما آنان که ماندند باید کاری زینبی کنند وگرنه یزیدیان زمانند.

[ دوشنبه 8 فروردین1390 ] [ 5:56 بعد از ظهر ] [ کلاغ ] [ ]

انقلاب اسلامي،اين بعثت دوباره  در دوران جاهليت ثاني يا به قول بعضي از علما پذيرفته شدن توبه جمعي بشركه در طي اين سال ها شياطين ابليس صفت متوجه آن شدند و به نام عقلانيت تحت عنوان "روشنفكران"،به نام خدمت به خلق تحت عنوان "فدائيان خلق"و...در طي اين 31سال  به اين ريسمان الهي حمله كردند...كه به گمان خود شان اين انقلاب الهي را سرنگون كنند ولي زهي خيال باطل كه مردم اين كشور سفارش پيامبر رابا تمام وجود رعايت مي كنند وبه اين ريسمان الهي چنگ زده اند! آري،مردم"ولايت فقيه"،اين سبب اتصال زمين و آسمان را رها نمي كنندومنتظران مهدي موعود اعتقادبر اين دارندكه مستضعفين،حاكم بر عالم مي شوند واين انقلاب بر خود وظيفه مي داند كه به مستضعفين خدمت رساني كند،هرچند كه آلت صفتان بيماركه آلت دست شيطان بزرگ وغاصبين سرزمين فلسطين هستند،به مانند خرمگسان مزاحم مي شوند!!

آري،در طي اين 31سال خرمگس هاخودنمايي كردند و مدتي بعد رسوا وگاهي سر به دار دادند!زماني سروش ها...زماني رجوي ها...وزماني  بني صدرها...وديگر روشنفكران وتروريست ها وحال عبدالمالك ريگي يك آلت دست وجيره خوار ديگر مزدوران كه جنايات زيادي در اين استان انجام دادو عاقبت او هم مانند ديگر منافقان سرش به دار خواهد رفت...به قول معروف "اي مگس اين نه جولنگه توست   ارض خود مي بري وزحمت ما مي داري"

[ دوشنبه 8 فروردین1390 ] [ 5:0 بعد از ظهر ] [ کلاغ ] [ ]
 

                              دشت مجنون

سلام مي كنم بر دشت  تاسوكي،سلام مي كنم بر گودالي كه خون انسان هاي پاكي بر او ريخت!دشتي كه به وسعت دشت كربلا!آسمانش غروبي دارد به غمگيني غروب سنگين نينوا!آري او به ياد دارد پيكر پاك جواناني را كه نام حسين بر لبشان بود،پيكرهايي كه بر خاك تاسوكي غلطيدند وبياباني را با خونشان لاله زار كردند ،لاله زاري به سرخي خون سيدالشهدا!چرا كه مظلوميت و بي گناهيشان تشريح مي كردظلم يزيديان زمانه را!گويي خاكي دوباره مي خواهد براي مظلوميت شيعه بگريد!آن خاك مي ديد نوجواناني همچون عبدالله راو جواناني همچون علي اكبر وتازه داماداني همچون قاسم را كه تك تك به گلوله هاي بي شمار يزيديان زمان، جان خود را از دست دادند!آن خاك زينب هايي ديد كه در جلوي چشمانشان فرزندان وپدر وبرادرشان راكشتند!آن خاك مي گريد،چون جرم آنها را كه كشتند اين بود كه نداي امامشان را لبيك گفتند،چشمان بهت زده شان را بستندوهمه انها را رو به گودالي بردند كه گويي شهيد شهادتشان بود!22شهيد دشت تاسوكي همچون امامشان در دشتي پر از خاك هاي غريب ،در ظلمت وسياهي جهل انسان هاي خاكي جان خودشان را براي احيا از دست دادند!براي احياي تمام ارزش هاي انساني!

شکفته بیست و دو گل در حصار تاسوکی

چقدر حوصله دارد بهار تاسوکی

تمام دشت پراز جوش عطر نسترن است

زبس که سوخته گل در دیار تاسوکی

کفن به دست به دیدار عید می آیند

کبوتران شهیدازبهار تاسوکی

 

[ دوشنبه 8 فروردین1390 ] [ 3:4 بعد از ظهر ] [ کلاغ ] [ ]
                                                        نشان سرفرازی

در نزديك انتخابات شوراي شهر هم  اين گروه تروريستي دست به جناياتي ديگر زدند كه مشابه هم بود ودر اين عمليات ها خفاشان در كمين بچه هاي مذهبي بي گناه بودند و به بهانه ي دربست كردن ماشينشان آنها را به جاهاي خلوت برده وگروگان مي گرفتند وبا بي رحمي تمام  آنها را با اعدام كردن به شهادت مي رساندندو اجساد پاك آنها را داخل ماشين هاي خود شهدا مي گذاشتندومنتقل مي كردند به مناطق حساس شهر مثل استانداري ومنفجر ميكردند كه در اين حادثه ها هم افرادي چون مرتضي زارعي و محمد ثاني حيدري به شهادت رسيدند. عمليات ديگرخفاشان شب در تاريخ  12/11/85   باز هم به منظور ناامن نشان دادن اين استان صورت  گرفت كه دراين عمليات خفاشان در خيابان بزرگمهر در كمين نيروهاي گشت نيروي انتظامي بودند وآنها راسر چهارراه در پشت چراغ قرمز غافلگير وبه رگبار گلوله بستند كه دراين حادثه نيز چهار نفر از عزيزان خدمتگزار،سرهنگ عليم شيبك،سروان احمد خواجه ودو سرباز به نام هاي حسين حسين زاده وسجاد خادمي پور به درجه ي رفيع شهادت نائل آمدند.ساعت 6:30صبح روز25/11/85 درست هنگامي كه اتوبوس حامل سربازان وكادر عادي سپاه  در حال حركت به محل كارافراد بود،تروريست ها با نزديكي اتوبوس به پيكان حامل بمب آن را با كنترل از راه دور منفجر كردند تا لكه ي ننگ ديگري به پرونده سياه خود بيفزايند كه اين حادثه نيز 12شهيدگرانقدرو24زخمي در دل خود داشت اما اين حادثه اسطوره اي داشت براي ملت ايران! اسطوره اي كه هيچ گاه از ياد مردم ديار سيستان  و بلوچستان نخواهد رفت!پهلواني همچون رستم دستان كه جوانمردي رابار ديگر نمايان كرد!اما اين باردر يكي ازپس كوچه هاي زاهدان مسلم فداكارمانند شهيد حسين فهميده جانش را فدا كرد،يكي به زير تانك بعثي ها ومسلم ما به زير رگبارهاي يك تروريست خائن رفت،خائني كه كنترل بمب در دست او بود،مسلم به سويش رفت با آنكه مي دانست شهيد مي شود،ولي به آن اميدرفت كه قاتل برادرانش را به دام بيندازد!آري،اميد او واهي نبودودر همان مكان حادثه  نصرا...شنبه زهي عامل انفجاراتوبوس به دام افتاددر حالي كه پيكر پاك مسلم كيخا را به خون آغشت،مردم ديگربه اوامان ندادندوبه طرف او حمله ورشدندواورا دستگير كردند!عده اي ديگرنيزپيكر پاك مسلم رابه روي دستانشان گرفتند در حالي كه نگاه او همانند آرش كمانگيربه بي نهايت خيره بود!!!

كس چون تو طريق مرگ به بازي نگرفت    بازخم نشان سرفرازي نگرفت زين پيش دلاورا،كسي چون توشگفت  حيثيت مرگ رابه بازي نگرفت

[ دوشنبه 8 فروردین1390 ] [ 2:27 بعد از ظهر ] [ کلاغ ] [ ]
                                        محراب خونین

شب بيست ويكم ماه مبارك رمضان بود،شب قدر،شب نزول قرآن ،شب شهادت مولاي بزرگ مسلمانان!چه شبي بود.....همه مردم جمع شدند تا مثل هميشه شب زنده داري ،عبادت وعزاداري كنندوبه قرآن متوسل شوند، دعاها ونمازها شروع شد وحاج مهدي روحاني مسجد مثل هميشه سخنراني كرد وبعد دعاي جوشن كبير را شروع كردبه خوندن ، صداي الغوث الغوث مردم انگار مثل شب هاي قدر ديگه تاعرش ميرسيد ،همه يه حس قشنگ داشتن،همه انگار بال مي خواستن برا پرواز،پرواز تا خدا، تاعرش، تا آسمان....هركسي در گوشه اي نشسته بود ومشغول گريه وزاري وعفو وبخشش ازخدابود،حاج مهدي كه دعا راتمام كرد فرصت زيادي تا سحرنمونده بودكم كم نوبت به سر گرفتن رسيد همه مردم منتظر گرفتن حاجت هاشون بودند!حاج مهدي شروع كرد به خواندن ،يا الله وياالله و....يا محمدويا محمد.....ياعلي..ياعلي.....گفت وگفت وگفت تا آخرش كه رسيد به نام آقا امام زمان!شروع كردن به گفتن!يا مهدی،يامهدی...هنوز به آخرنرسيده بودكه يه دفعه يه صداي مهيب تيراندازي درفضاي مسجد پيچيد!؟وديگه صداي حاج مهدي نمي آمد تانگاهي به دوروبر انداختم چيزي نديدم جزپيكر درخون حاج مهدي رو كه در محراب بود وقرآن سوراخ سوراخ شده كنارش!همه مردم اين طرف وآن طرف مي رفتند دختر حاج مهدي كه اومد ببينه جه خبره!وقتي بابارو تو اون وضعيت ديد مات ومبهوت مونده بود،اومد كنار بابا نشست ،هي صدا مي كردبابا بلند شو،بابا هنوز كه كارتو تمام نكردي ،بابا مردم منتظر ادامه مناجاتن،بابا هنوز صداكردن آقابه پايان نرسيده، بلند شو، ولي بابا مهدي ديگه بلند نشد ،انگارصداي بابا مهدي رو آقاصاحب الزمان خوب شنيد واونقدر صداي حاج مهدي براش قشنگ وزيبا بود كه اونو برد پيش خدا تا ادامه مناجات رو اونجا تمام كنه ،آره، حاج مهدي رفت،بال گشود.پروازكرد، پروازكرد تا عرش، تاخدا...                                                  

 حجت الاسلام مهدي توكلي روحاني مسجد افتخار آباد خاش در تاریخ 10/7/86كه به دليل برقراري عدالت وطرفداري از دين وبر پايي مراسمات وكمك به محرومين در تاريخ  مصادف با 21رمضان توسط افرادشرورمسلح ترورشد وبه درجه رفيع شهادت نائل گرديد روحش شاد يادش گرامي .                                                                                                               

[ دوشنبه 8 فروردین1390 ] [ 1:30 بعد از ظهر ] [ کلاغ ] [ ]

سجده گاه عشق

خورشيد كم كم به رنگ جدايي درآمد،گوياآن شب غمگين ترازهميشه غروب كرد،انگارمي دانست كه غروب غروبي خونين خواهد بود .صداي ا لله اكبر مناره هاي بلند مسجد ندا ميدادند براي نمازي به قصد قربه الي الله، به قصد استجاب آرزوها .آري آن شب دوطفل ،دو برادر وضو گر فتند با آبي به پاكي دلهاشان! وپاهاي كوچكشان گام هايي به بلنداي همت بيدار دلان بر ميداشت .تازه دامادي رخت بر مي بست براي رسيدن به معشوقه جاويدش !آن شب عليرضا عسكري تولدش بود 7/3/88 او در شب ميلاد ده سالگي اش دوباره متولد شد!تولدي كه شهدآن به شيريني شربت شهادت بود .آن شب همه آسمانيان بيقراربودند ودر ميان آن همه هياهوي زمينيان تكبيره الاحرام بستند ولب به سخن با خداوندشان گشودند.آنها دلهايي داشتند با نيت هايي پاك ونيت كردند:"سه ركعت نماز مغرب مي خوانم برايم واجب است قربه الي الله " گويي پاكي نيتشان هرگونه زشتي را ميپوشاند.نگاهشان به مهري بود كه بوي تن  حسين را به مشامشان ميرساند،لبهايشان به حمد ذات الهي مشغول بود درخانه اي كه صاحب آن،اميردلهاي مومنان بود،ميهمان مادري بودند كه آن شب به حرمت عزاي او سياه پوش كرده بودند،اين عاشقانه ترين طريقه رفتن است .نيتهايشان به پاكي ونورانيت نام زهرا(س) بودكه فالشان نيك آمد وآغاز كردند سوگند خوردن به وحدانيت خدا را!پس از حمداو،آغاز كردند به نام خدا وگفتند او خدايي يگانه است،اوخدايي بي نياز است وآنگاه گويي خانه اميردل ها درگاه بهشت شد.آن شب درست درسالروزماتم علي،علي دوباره نظاره گر جهل انسان هاي خاكي شد! آن شب علي دوباره به سوگ عاشقانش نشست!گويي آن شب خون طفلان مسلم زاهدان"محمود وعليرضا آبيز بار ديگر از ستمگري كوفيان زمانه حكايت داشت.آنان به بهترين طريقه ولايت امامشان را پذيرفتند كه همانند او در سجده گاه عشق خونين  بال شدند.

[ دوشنبه 8 فروردین1390 ] [ 12:35 بعد از ظهر ] [ کلاغ ] [ ]
                                              

                                                وحدت سرخ

یادگاری از حماسه های خونین ،یادگاری ازسنگرهای دفاع غیور مردان ایران ،یادگاری که    سرلوحه کارش امید بود امید به غلطیدن درعشق برای رسیدن به معشوق! آری سردار نورعلی شوشتری مرد حماسه آفرین جبهه های جنگ ومرد غرورآفرین سرزمین آفتاب.او باتمام توانائی می خواست تا روپود اتحاد را به رنگ شهادتش رج زند او مردی از تبار آسمان بود که در یک روز آسمانی در جمعی که قراربود سران طوایف بلوچ جمع شوند تا اتحاد زیبای اسلامی را به نمایش بگذارند او وجمعی از همراهانش وگروهی از مردان حصیر باف بلوچستان وامید های آینده ایران دانش آموزان پیشین بال گشودند و پرزدند به نهایت عروج  خدای شان آنان رفتند اما قبل از رفتن تاروپود اتحاد را رج زدند ونقش آن رابا خون در سرزمین بلوچستان گره زدند .خون هایی از بدن پاک ومطهر سرداران سپاه ومردان آفتاب سوخته با ایمان بلوچستان نقشی برخاک بلوچستان زدند که تا ابدیت همگان نظاره گر آنند!               

آری آن روز همه بشریت نظاره گر بودند که چگونه در میان این همه رشادت شهیدان دست به دست هم دادند تا رنگ پرچم ایران را با شهادتشان در خاطره ها حک کنند ،رنگ پیراهن های سفید بلوچ های پیشین ورنگ سبز لباس سرداران سپاه وسرخی خونشان حک کرد نام وطن را ،رنگ وطن را.وآن مزدورانی که ادعای حمایت از طایفه بلوچ را می کردند خون قوم بلوچ رادرپیشین ریختند آنان حتی به مظلومیت نگاه کودکانه ای محمد بیر رحمی نداشتند آن بی رحمان نقش برآب شدند وسرداران سپاه چه زیبا درکنار برداران اهل تسنن در راستای اتحاد این سرزمین نقش زدند که یادآور آینده جهانی است که همه ی قومیت ها در کنار سرداران سپاه برای سربلندی اسلام می کوشند.

[ دوشنبه 8 فروردین1390 ] [ 11:37 قبل از ظهر ] [ کلاغ ] [ ]
سین مناطق راهیان نور شب اول: ورود به مقر سدكرخه هنگام نماز مغرب و عشاصرف شام و استراحت روز اول: اقامه نماز صبح و مناجات در مقر سدكرخه ومراسم صبح‌گاه ، بازديد از سدكرخه،حركت به سوي منطقه فتح المبين و بازديد از منطقه عملياتي فتح المبين ، اقامه نماز ظهر و عصر و صرف ناهار ،حركت به طرف منطقه عملياتي فكه ،حركت به طرف منطقه عملياتي چزابه ،حركت به سمت قرارگاه عملياتي ميشداغ، استقرار در قرارگاه و اسكان در سنگرهاي زيرزميني ، اقامه نماز مغرب و عشاء در حسينيه قرارگاه و اجراي مراسم سخنراني ،اجراي رزم شبانه توسط يگان تكاور با حضور زائرين و عزاداري در پايان رزم شبانه ،صرف شام واستراحت. روز دوم: اقامه نماز صبح و مناجات در مقر ميشداغ،حركت به سمت بستان و دهلاويه بازديد از محل شهادت دكتر چمران زيارت مزار شهداي هويزه «دانشجويان پيرو خط امام» ،اقامه نماز ظهر و عصر در هويزه و صرف ناهار،حركت به سمت منطقه عملياتي خيبر و بدر و بازديد از طلائيه حركت از يادمان طلائيه به سمت مقر دژ از جاده منطقه عملياتي زيد و يادمان شهداي رمضان ،استقرار در مقر دژ خرمشهر،اجراي مراسم سخنراني و خاطره گويي توسط راويان هشت سال دفاع مقدس ،صرف شام واستراحت روز سوم: اقامه نماز صبح و مناجات در مقر دژ،حركت به سوي منطقه عملياتي والفجر 8 «اروند‌كنار» ،بازديد از نخلستان حاشيه اروند «قطعه‌اي از بهشت»،بازديد از پالايشگاه نفت آبادان و اقامه نماز ظهر و عصر و صرف نهار ،حركت به طرف منطقه شلمچه و بازديد از منطقه عملياتي كربلاي 5 و يادمان شهداي شلمچه ،اقامه نماز مغرب و عشاء در شلمچه ،حركت به سوي پادگان حميد و استقرار در آن ،صرف شام واستراحت روز چهارم: اقامه نماز صبح و مناجات در پادگان حميد،اجراي مراسم قرعه كشي سفر زيارتي كربلاي معلي ،اختتاميه برنامه هاي ستاد شهيد صياد شيرازي ،ادامه مسير دراختيار كاروان‌ها
[ یکشنبه 7 فروردین1390 ] [ 9:34 بعد از ظهر ] [ کلاغ ] [ ]
                                          صبح روز نهم(ویژه شهدای تاسوعا)

مادران فرزندانشان را از خواب بلند می کردند ورخت عزای آنان راآماده کرده بودند،اما این دفعه رخت عزای آنان بویی از جنس بهشت داشت،کودکی دردل غم داشت اما با شوق رخت سیاه برتن می کرد وسربند یاابوالفضل برسرمی بست ودر دستان کوچکش زنجیری برای لمس کردن عزا برشانه هایش داشت وآرام وآرام تر قدم بر می داشت !صدای غریب محرم درگوش اوندایی آشنا بود واما صدای آشنا تر از آن خبر از نیامدن داشت!آری صدای عده ای سیاهپوش که می گفتند:علمدار نیامد، سقای حسین،سیدوسالار نیامد!صدای بلند جمعیت که می گفت حسین ،حسین...آرامشی ابدی رادرقلب همه جاری می کرد!همه آمده بودندمادران با فرزندان ،مادروکودک سربندبسته ،برادرهایی درکنار هم،پدران وفرزندانی دوشا دوش هم ،شیعیان ،سنی هاوهمه وهمه..برادری سنی که نذر کرده بود وداشت برای آن در روزتاسوعا آب وشربت به عزاداران آقامیداد!موجهایی ازدریابرمی خواست که صدایش از سوز آبهای فرات حاکی بود!همه جمع بودند تاغمشان را درآن روز عظیم به نمایش بگذارند تا عشق به مولایشان اباالفضل رانمایان تر از همیشه به لبخند گرم خورشید گره بزنند! صدای فریاد مردان تاآسمان ها می رفت .ای اهل حرم ،میرعلم دار نیامد!ابالفضل نیامد!دستانی برطبلی می کوبیدکه صدای آن ازغمی بزرگ می گفت !ناگهان صدایی وحشتناک همه رابه سکوت دعوت کرد انگار همه آرام بودند!چه آرامشی!! موجهاآرام تر از همیشه به سوی ساحل در حرکت بودند! نوزادی که صبح چشمانش را برلبخند مادربازکرد،در آغوش اودرحالی که شیرمی خورد خوابید ومادرهم نگاهش رابست وبه آرامشی ابدی فرورفتند!کودک سربندبه سر دست خودرا از مادرش جدا کردوشربت عزای اباالفضل می نوشید که شرینی شهد آن را تا عمق وجودش حس کرد زنجیر از دستانش افتاد ودرآسفالت های عزا با صورت به زمین خورد و آرام خوایبد! همه نگاهشان به آسمان بود انگار ساقی لب تشنگان عطش آنان را از بین بردوآنان راسیراب تر از همیشه کرد

[ یکشنبه 7 فروردین1390 ] [ 9:28 بعد از ظهر ] [ کلاغ ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ
آرشيو مطالب
امکانات وب